Virksomhedsplan

Socialt liv - Meningsfulde relationer og fællesskaber

Tilbuddene vil inddrage borgerne ved at bringe emnet ”socialt liv” på dagsordenen på bruger-, fælles- og beboermøder samt drøfte det i eksisterende grupper. Der vil blive taget udgangspunkt i ideer fra drøftelserne med henblik på at tilrettelægge aktiviteter ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker. Hos de borgere, som ikke selv kan udtrykke deres ønsker, tages der udgangspunkt i medarbejderens kendskab til borgeren. Tilbuddene vil samle op fra ovenstående fora og tilrettelægger derefter minimum en tværgående aktivitet kvartalsvis i samarbejde med medarbejdertovholderne.

Tilbuddene vil udarbejde kataloger eller flyers, hvor borgernes ønsker og ideer til aktiviteter afspejles, og hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere kan få et overblik. Borgere med handicaps øger mestring af deltagelse i sociale fællesskaber.

Vi vil have fokus på at motivere til, at borgene deltager – eksempelvis ved at tydeliggøre, hvad borgeren kan få ud af aktiviteten. Kommunikationen vil være tilpasset borgernes forudsætninger. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på at lytte til borgernes ønsker og motivere til deltagelse. Vi arbejder ligeledes ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor vi understøtter den enkelte borgers deltagelse, i forhold til dennes funktionsniveau.

Med ovenstående indsatser er forventningen, at borgerne i højere grad understøttes i at indgå i meningsfulde fællesskaber og relationer.

Vi vil inkludere foreninger og frivillige i samarbejdet omkring tilblivelsen af meningsfulde fællesskaber.
Dette vil vi gøre gennem samarbejdet med aktivitets- og fritidskoordinatoren og de enkelte tovholdere.

Aktivitets- og fritidskoordinator kan bidrage med at formidle fælles aktivitetstiltag på den elektroniske platform.


Aktiviteter planlagt og afviklet for året 2019:

  • Åben koncert på Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers
  • Sommerfest på Aktivitetscenter Randers arrangeret af Dagtilbuddet og Klub 85
  • Hel dag på Randers Naturcenter, hvor programmet byder på sejlads, suppeværksted osv. 
  • Gudstjeneste d. 10 december kl. 10.00 i Dronningborg Kirke, hvor der efterfølgende vil være kaffe i præstegården. 

Kommende og igangværende aktiviteter i forbindelse med Socialt liv- meningsfulde relationer og fællesskaber er følgende:

  • Der er indgået et samarbejde med Marienborgvej om fællessang/musik den første onsdag i hver måned her på Aktivitetscenter Randers. 

Vi læner os op af Torben I.A Sørensen definition af sundhedsfremme som er "der skelnes ikke mellem forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsfremme defineres som tiltag for at undgå sygdom".
"sygdomsforebyggelse adskiller sig fra sundhedsfremme, som betegner mere generelle aktiviteter til fremme af sundheden hos den enkelte, i bestemte befolkningsgrupper eller i hele befolkningen"

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i praksis på Dagtilbuddet:

En af de fremtrædende sundhedsfremmende teorier er A. Antonovskys teori om oplevelsen af sammenhæng, også forkortet som "OAS". 

Hovedkomponenterne bag "OAS" er begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Begribelighed handler om, at borgerne har oplevelsen af en rimelig grad af forudsigelighed i ens fysiske og sociale verden. Her på Dagtilbuddet har vi ugentlige gentagelser af aktiviteter som fx hockey, gåture og boccia, dette giver den forudsigelighed vores borgere har brug for, når de skal have lyst til at deltage i en aktivitet.
Et andet eksempel: Forud for vores emneuger om kost eller andre tiltag, så forbereder vi borgerne og også bostederne, dette gør vi for at skabe forudsigelighed for borgerne.

Håndterbarhed handler om, at borgerne oplever at have ressourcer til at møde de krav og udfordringer som omverden stiller. Fx når vi formidler viden omkring kalorieindtag. Ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger, laver vi kreative plancher omkring fuldkorn og nøglehulsmærket produkter. Vi går ud i butikken for at handle ind med borgerne og sammen leder vi efter disse mærker. Vi lader borgerne lære med deres sanser, når de laver plancher om fuldkornsprodukter ved at påklistre madvarer på planchen. Vi viser visuelt, hvor mange sukkerknalder en sodavand indeholder. Alt dette gør vi for at formidle sundhedsstyrelsens sygdomsforebyggende viden, på en måde som borgerne kan møde og håndtere med de ressourcer de har.
Et andet eksempel: borgerne kan møde mange kost relaterede udfordringer/fristelser i hverdagen og butikkerne. På Dagtilbuddet arbejder vi med at introducere alternativer for borgerne. Fx sunde snacks frem for slik. Sund knækbrød frem for morgenbrød.

Meningsfuldhed handler om, at borgerne oplever, at de krav og udfordringer, der bliver stillet, er meningsfulde at investere tid og ressourcer i, og at man har mulighed for at være deltagende. Fx når vi laver cykelprojekt bruger vi virkemidler, der giver mening for borgerne fx opslag, cykelmærker, ros diplom, fest osv.