Vedtægter

§ 1

Alle brugere på DAC er medlemmer i foreningen. Praktikanter er ikke medlemmer, men kan deltage i møderne. Praktikanter har ikke stemmeret.

AD 1: Foreningen mødes til et månedligt møde, sidste fredag i hver måned. Der kan indkaldes til ekstraordinært brugermøde hvis behov haves. Der skal indkaldes en uge før mødet, hvor dagsordenen samtidig uddeles.

Brugerbestyrelsen sørger for udarbejdelse af dagsordenen, samt indkaldelse til brugerforeningsmøde.

Hvis en gruppe brugere ønsker et ekstraordinært brugermøde, kan de rette henvendelse til bestyrelsen herom. Bestyrelsen tager derefter stilling til, om der skal afholdes et ekstra møde.

§ 2

Der afholdes generalforsamling i maj måned. På generalforsamlingen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Ingen brugere kan opstilles uden eget samtykke.

AD 2: Opstilling af kandidater til de 4 bestyrelsesposter sker ude i grupperne.

  • Hvis man har lyst, er det muligt at genopstille til bestyrelsen
  • Valgperioden løber over 1 år
  • Personalerepræsentanterne deltager i brugermøderne og sidder også i bestyrelsen.
  • Personalerepræsentanterne vælges af personalet.
  • Personalerepræsentanterne skriver i samarbejde med bestyrelsen referat fra brugermøderne. Det tilsigtes at referatet er klart ca. 1 uge efter afholdelse af mødet. Referatet uddeles til hver gruppe.
  • Der accepteres genvalg til de 4 poster d.v.s. formand samt 3 øvrige bestyrelsesposter.

§ 3

Alle brugere kan sætte punkter på dagsordenen. Punkter indleveres senest 1 uge før mødet til formanden eller afleveres i foreningens postkasse.

  • Emner som har betydning for alle brugere på DAC kan sættes på dagsordenen
  • Personalerepræsentanterne giver referat af punkter fra personalemøderne

§ 4

Punkter, der ønskes vedtaget på brugermøderne skal være på dagsordenen – og afgøres ved almindeligt flertal.

Hvis en deltager på mødet ønsker skriftlig afstemning, skal dette ønske følges.

Afstemningen afgøres med ja, nej eller ved ikke.